<span id="rpiz4"></span>
  <s id="rpiz4"><dfn id="rpiz4"></dfn></s>
 • <progress id="rpiz4"><big id="rpiz4"></big></progress>

  Liên h?: ??i Ye
  ?i?n tho?i:+86-750-6396282
  s? fax:+86-750-6396287
  Trang web:www.www.locisme.com
  Th?:Xinli-diamondtools@www.locisme.com

  ??a ch?: S? 37, ??i l? Yingang, Khu phát tri?n Jinguzhou, Qu?n Tan H?i, Thành ph? Giang M?n, T?nh Qu?ng ??ng

  S?n xu?t s?n ph?m ch?t l??ng cao ?áp ?ng nhu c?u ng??i dùng

  Jiangmen Xinli Superhard Tools Co., Ltd. là m?t doanh nghi?p c?ng ngh? cao chuyên s?n xu?t các s?n ph?m c?ng c? kim c??ng hi?u su?t cao, nghiên c?u và phát tri?n và bán hàng. Nhà máy c?a chúng t?i áp d?ng c?ng ngh? s?n xu?t tiên ti?n và ph??ng pháp qu?n ly hi?n ??i ?? s?n xu?t và bán các s?n ph?m c?ng c? kim c??ng. Các s?n ph?m c?ng c? kim c??ng ???c s?n xu?t ???c chia thành tám lo?i: con l?n kim c??ng, bánh mài và bánh mài vi?n kim c??ng, bánh mài mài và vát c?nh kim c??ng, s?n ph?m m? ?i?n kim c??ng, l??i c?a vòng b?ng ?á kim c??ng, s?n ph?m d?ng c? th?y tinh kim c??ng, m?i khoan thành m?ng kim c??ng và S?n ph?m hình kim c??ng.


  在线免费黄色视频,亚洲熟妇在线观看,欧美A级成人婬片免费看,国产在线观看无码免费视频,国产精品福利在线